Giới thiệu thư viện điện tử trường Cao đẳng nghề Sơn La

Chức năng, nhiệm vụ

        1. Chức năng:

- Quản lý hoạt động thông tin - thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường;

- Khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện từ các nguồn trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường;

- Tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin trong thư viện;

- Quản lý, vận hành trang thiết bị và cổng thông tin điện tử của thư viện;

        2. Nhiệm vụ

- Thực hiện chức năng quản lý công tác thông tin - thư viện của Nhà trường

   + Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động thông tin-thư viện nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học trong trường Cao đẳng nghềSơn La;

   + Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Thư viện theo các chức năng, nhiệm vụ đã được phân công;

- Thực hiện chức năng khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện

   + Phối hợp với tất cả các Khoa, Phòng trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu nhằm phát huy hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu đào tạo của nhà trường;

   + Thu nhận các tài liệu do nhà trường lưu hành nội bộ,các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo,... làm phong phú nguồn lực thông tin của thư viện.

   + Xử lý nghiệp vụ tất cả các tài liệu bổ sung vào Thư viện;

   + Tổ chức hệ thống tra cứu thông tin đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.

- Thực hiện chức năng tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin  trong Thư viện.

   + Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ tài liệu trong Thư viện;

   + Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện;

   + Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu của thư viện; tiến hành thanh lý và loại bỏ các tài liệu lạc hậu;

- Thực hiện chức năng quản lý, vận hành trang thiết bị và cổng thông tin điện tử của thư viện.

   + Xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu của Thư viện;

   + Thường xuyên bổ xung tài liệu vào thư viện.